logo
Yhdistystoiminta

Seppo Järvinen katselee "umpi" rehevää
järviruokokasvustoa Haavaisissa vuonna 2007
Haavainen väylä elokuussa 2013. Taustalla
Laitosen Truxor ruovikkokone työssään.
Vuosikokouksessa 2014 Pirjo Rinne Valoniasta
kertoi mm. kierrätyksestä.Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

Yleistä

Vuosi 2018 oli yhdistyksen 12. toimintavuosi. Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 10.10.2006. Yhdistyksen tarkoituksena on suojella ja parantaa Haavaisten saarta ympäröivän vesialueen tilaa.

Jäsenistö
Vuoden 2018 lopussa yhdistyksessä oli maksaneita jäseniä yhteensä 154. Vuonna 2018 jäsenmaksut olivat 20 euroa varsinainen ja 10 euroa perhejäsen ja kannatusjäsenmaksu 30 euroa. Kertomusvuotena toteutettiin jäsenhankintakampanja toimittamalla liittymislomake ja tietoa yhdistyksestä alueen mökkiläisten postilaatikoihin.

Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin Lokalahden Osuuspankissa 19.5.2018. Kokoukseen osallistui 17 jäsentä. Pöytäkirjantarkastajina olivat Carl Ehn ja Terttu Kulmala. Vuosikokouksen jälkeen keskusteltiin vesialueen tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä. Todettiin, että merimetsoja ei tänä vuonna ollut alueella.

Hallitus
Vuosikokouksessa valittiin hallituksen jäsenet sekä varajäsenet seuraavan, eli vuoden 2019 vuosikokouksen päättymiseen asti seuraavasti:
Mikko Suvanto, puheenjohtaja
Jouko Kaskinen, varapuheenjohtaja ja sihteeri
Martti Kairinen
Heikki Mäntsälä
Markku Larikka
Timo Tuina
Irma Sirén

Varajäseniksi valittiin:
Heli Andersson
Seppo Laine
Jukka Leino

Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 5 kertaa. Lisäksi on tarvittaessa pidetty puhelinkokouksia. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajaksi ja sihteeriksi Jouko Kaskisen ja rahastonhoitajaksi Irma Sirénin.
Toiminnantarkastajana on toiminut Marjatta Laakso ja Seppo Järvinen, varalla.

Toiminta
Vuonna 2008 saadun EAKR-ohjelman mukaisen ohjelman mukaisten toimenpiteisen tultua suoritetuiksi, toiminta on keskittynyt pääasiassa Haavaisten ja Vohlon siltojen korjaustöiden ja mahdollisten uudistamisen suunnitteluun ja toimenpiteiden valmisteluun.
Haavaisten sillan uusiminen saatiin valmiiksi yhteistyössä Tuppiluodon yksityistiekunnan kanssa syksyllä 2018, kun tiekunta oli saanut myönteisen rahoituspäätöksen. Yhdistyksemme vastasi aikaisemmin jo suoritetun pohjatutkimuksen ohella vanhan sillan purkutoimista, väylän syventämisestä vanhan sillan alueella, maisemoinnista sekä väylän poikki menneen vesijohdon siirtotoimista. Avustusta toimiin saatiin Ravakalta 50 %:n omavastuulla. Omavastuun pienentämiseksi pidettiin sillan alueella talkoot, joihin osallistui kolmisenkymmentä yhdistyksen jäsentä.
Rakentamistyöt teki Jarno Östeman. Sillan avajaiset tehtiin tiekunnan toimesta 15.9.2018 klo 13.00.

Kaisloja on niitetty mm. Truxor-leikkurilla. Lisäksi yhdistyksen jäsenet ovat tehneet pienempiä omatoimisia niittoja alueella. Pohjakasvillisuuden poistoa on suoritettu siihen aikanaan saadun avustuksen turvin.

Kosteikkojen suunnitelmat on vahvistettu Myllyojan kosteikon osalta. Maanomistaja on tehnyt sopimuksen kosteikon rakentamisesta mailleen yhteistyössä Lounais-suomen Vesiensuojeluyhdistyksen kanssa. Yhdistyksemme on voimakkaasti avittanut sopimuksen syntymistä.

Umpeen kasvavien merenlahtien ruovikon raivaamiseksi Karkunlahden alueella on suoritettu laidunnusta yhteistoimin karjankasvattajan kanssa.

Uudenkaupungin kaupungilta saatiin 1000 euron avustus veden laadun seurantaan. Mittaukset on suoritettu kolmesta eri kohdasta, joiksi päätettiin samat kohdat, mistä aikanaan tehdyt mittaukset suoritettiin.

Kesällä tehtiin Erik Anderssonin lautalla retki vesialueella sen tilan toteamiseksi paikan päällä.

Yhdistyksellä on omat nettisivut, joilta löytyy tutkimusten raportit sekä kaikki yhdistyksen yhteystiedot ja linkit yhteistyökumppanien sivuille ja muita vesiensuojeluun liittyviä linkkejä. Yhdistyksen nettisivuilla kerrotaan yhdistyksen toiminnasta, sekä suoritetuista toimenpiteistä.

Talous
Tulos tilikaudelta oli alijäämää 5.776,29 €.

Lokalahdella 5.5.2019
Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry
Hallitus

----------------------------------------------------

HAAVAISTEN VESIENSUOJELUYHDISTYS ry.

Toimintasuunnitelma 2019– 2020

Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on muun ohessa suojella ja parantaa Haavaisten saarta ympäröivän - lännessä Pörkinrauman kapeikkoon ja pohjoisessa Vohlon siltapenkereeseen rajoittuvan vesialueen tilaa.

Tavoitteet veden virtausten suhteen ja tavoitteisin pääseminen
Kohdealueellamme – lähes suljetulla vesialueella - veden vaihtuvuuden lisääminen siltojen virtausaukkoja suurentamalla ovat luonnollisesti tärkeitä keinoja tarkoitusperiemme toteuttamiseksi. Viime syksynä käyttöönotetun Haavaisten uuden sillan ja väylän syventämisen myötä virtaukset ovat mantereen ja Haavaisten välillä parantuneet. Vohlon sillan tilanne on entinen, mutta alkuvuonna uusitun Pitkäluodon penkereen pienemmän aukon siltarummun (Epin silta) uusimisen yhteydessä rummun molemmilla puolilla tehtiin ruoppaustoimia ja aukkoa nähtävästi hieman levennettiin.

Ruoppaukset- ja ruovikonpoistotoimet
Yhdistyksemme vuoden 2008 lopussa saamalla EAKR-ohjelmaan liittyvällä EU/EAKR -hankerahalla (kausi 2008 – 2012 /30.6.2013) on suoritettu ruoppaus- ruovikonpoisto- ja perkaus- ym. toimia varsin kattavasti (ks. yhteenveto nettisivuillamme; tähän mennessä 10 laajaa työkohdetta ja nyt sillan uusimisen yhteydessä tehty ruoppaus).
Suoritettavia toimia koskien hankittiin aikoinaan asiantuntijalausunto meribiologi Johanna Mattilalta. Hänen lausuntoonsa on tukeuduttu jo tehdyissä toimissa ja vastaistenkin kunnostustoimien kohdentamisessa ja itse toimenpiteissä pyritään lausuntoa pitämään eräänlaisena ohjenuorana.
Rahoitustilanteesta ja läjityslupien saannista riippuen pyritään vielä jatkamaan Siiankarin ja Pitkäluodon välisen salmen ruoppausta.

Haavaisten siltapenger
Uusi silta syntyi Tuppiluodon tiekunnan ja yhdistyksemme yhteistyönä. Päävastuu oli tiepuolelta rahoituksen saaneella tiekunnalla, mutta olemme vastanneet maaperätutkimuksesta, sillan suunnittelukustannuksista ja vanhan sillan alueen ruoppaustoimista (syventäminen ja leventäminen) ja maisemoinnista sekä muutoinkin olleet varsin aktiivisia koko siltaprojektissa.
Uuden sillan vaikutukset veden laatuun ym. lienevät nähtävissä jo tulevana kesänä.

Vohlon siltapenger
Ehkä suurimpaan ongelmakohtaan - Vohlon siltapenkereeseen - pyritään edelleen saamaan uusi silta tai joka tapauksessa veden virtauksiin huomattava lisäys, vaikka Ely-keskus on suhtautunut nuivasti hankkeeseen. Ely-keskukselle on esitetty myös tiukka vaatimus sillan väylän kunnossapidosta ja väylälle lonsuneiden kivien poistamisesta. Tämä vaatimus perustuu siihen, että 1960-luvun vesioikeuden päätöksessä on penkereen rakentamista hakeneelle asutushallitukselle/nykyisin Suomen valtio asetettu väylän hoitovelvollisuus. Vaikka Ely-keskus suoritti viitisen vuotta sitten vaatimuksestamme väylällä pienimuotoisia kunnostustoimia, niin nyt vastuu pyritään siirtämään Pitkäluodon yksityistiekunnalle. ”Vääntö” asian tiimoilta jatkuu.

Veden laadun tarkkailu
Olemme kahtena vuotena saaneet Uudenkaupungin kaupungilta osarahoituksen veden laadun tarkkailutoimiin. Tuloksia löytyy nettisivuiltamme. Pyrimme saamaan rahoitusta vielä ensi vuodeksi.

Rahoituksesta ja yhteistyöstä
Vaikka rahoitusta on jo saatu eri tahoilta, niin pyritään edelleen hankkimaan jatkorahoitusta ja kartoittamaan eri rahoitusvaihtoehtoja, joita ovat mm.
-viranomaisrahoitus
-Ravakka ry
-rahoitus yksityispuolelta
-omat tempaukset
-jäsenmaksut
-kaupungin rahoitus
Pyritään yhteistyöhön eri tahojen kanssa, joita ovat mm. Uudenkaupungin kaupunki, Ravakka ry, Pro Saaristomeri, Saaristomeren Suojelurahasto, ruokojätteen käsittelijät, tiekunnat ja muut vesiensuojeluyhdistykset sekä valumakysymyksiin liittyen paikalliset maatalousyrittäjät.

Valumien vähentäminen
Toimintamme painopistealue on ollut veden virtausten lisääminen lähinnä ruoppaus- ja ruovikonpoistotoimin. Toinen toimenpidealue on valumien vähentäminen.
Kosteikkojen saaminen valuma-alueille olisi ensiarvoisen tärkeätä. Tämä edellyttää yhteistyötä maanomistajien/maatalousyrittäjien kanssa. Itse emme voi kosteikkoja rakentaa tai edes hakea avustuksia niiden rakentamiseen. Sen sijaan olemme valmiit tukemaan maanomistajia heidän hankkeissaan ja saamaan heitä innostumaan asiasta.
Hakulanojaan tulevan ravinnekuormituksen vähentämiseksi on jo rakennettu ”pilottikosteikko” ja nyt on vuorossa Myllyoja. Sen osalta kosteikkosuunnitelma on jo Ely:n avustuksen turvin tehty. Nyt on päästy myös konkreettisiin toimiin, kun Myllyojaan rajoittuvan kiinteistön omistaja ja Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys ry ovat voimakkaan avituksemme tuloksena solmineet/solmimassa sopimusta kosteikon rakentamiseksi Myllyojaan. Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys ry tulisi toimimaan tämän projektin toteuttajana.

Pohjakasvillisuuden poistaminen
Olemme saaneet Ely-keskukselta 10.000 euron rahoituksen (omavastuu 50 %) pohjakasvillisuuden poistamiseen. Tämä liittyy yleiseen ravinteet kiertoon- hankeprojektiin. Pohjakasvillisuutta on poistettu kahtena kesänä ja toimintaa pyritään jatkamaan tulevana kesänä. Yhteistyökumppanina on Kaivuupalvelu Laitonen Truxor-laitteellaan.

Nettisivut ja informaatio toiminnasta
Yhdistyksen nettisivuja ja Facebook-sivuja tullaan edelleen ylläpitämään. Niistä informaatiota on helposti ja kattavasti saatavissa. Muista siis: www.haavaistenvesiensuojeluyhdistys.fi.
Lokalahdella sijaitsevilla ilmoitustauluilla ilmoitetaan myös toiminnastamme ja tulevista tapahtumista.

Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärää (tällä hetkellä n. 150 henkeä) pyritään kasvattamaan yhdistyksen toiminnasta tiedottamista lisäämällä sekä osallistumalla muihin paikallisiin ja aihepiiriin liittyviin aktiviteetteihin.
Tavoitteena on, että yhdistyksen jäsenmäärä saadaan nousemaan reilusti yli 200 jäsenen, joka vastaisi ehkä 2/3 osaa yhdistyksen toimialueen kiinteistöjen haltijoista. Selvää on, että mitä enemmän jäseniä meillä on, sitä suurempi on yhdistyksen painoarvo. Vuosimaksut pidetään edelleen edullisina ja liittymismaksuista on luovuttu, jotta taloudelliset kysymykset eivät olisi jäsenyyden esteenä.
Jäsenmäärän ja jäsenistön keskinäisen tuntemuksen ja sosiaalisen kanssakäymisen lisäämiseksi pyrimme järjestämään myös yhteisöllisiä tapahtumia, joista esimerkkinä vuosikokousta nyt seuraava Haavaisten sillan avajaistapahtuma.

Lokalahdella, toukokuussa 2019

Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry Hallitus

 


Copyright © Haavaisten vesiensuojeluyhdistys ry