logo
Yhdistystoiminta

Seppo Järvinen katselee "umpi" rehevää
järviruokokasvustoa Haavaisissa vuonna 2007
Haavainen väylä elokuussa 2013. Taustalla
Laitosen Truxor ruovikkokone työssään.
Vuosikokouksessa 2014 Pirjo Rinne Valoniasta
kertoi mm. kierrätyksestä.HAAVAISTEN VESIENSUOJELUYHDISTYS ry.

Toimintakertomus 2022 – 2023

Sisällys
1. Yhdistyksen tarkoitus 3
2. Hallitus 3
3. Vuosikokous 3
4. Rahoitus 3
5. Ruovikonpoistotoimet 4
6. Tähkä-Ärviä ja Ruoppaus 4
7. Pienpetohanke ja yhteistyö muiden yhdistysten kanssa 4
8. Valuma-aluekartoituksen jatkotoimet 5
9. Yhdistyksen kesäjuhlat – Suvipäivien jatkot 5
10. Nettisivut ja informaatio toiminnasta 5
11. Talous 5
12. Jäsenistö 5

1. Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on muun ohessa suojella ja parantaa Haavaisten saarta ympäröivän - lännessä Pörkinrauman kapeikkoon ja pohjoisessa Vohlon siltapenkereeseen rajoittuvan vesialuetta.
Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 10.10.2006. Vuosi 2022 oli yhdistyksen 16. toimintavuosi.
Kohdealueellamme – lähes suljetulla vesialueella - veden vaihtuvuuden lisääminen erityisesti länsivirtausta lisäämällä on luonnollisesti veden laatua parantava keino.
Vuonna 2018 käyttöönotetun Haavaisten uuden sillan ja väylän syventämisen myötä virtausten olisi pitänyt parantua. Ongelmaksi on muodostunut Haavaisten väylän sillan länsipuolen vallannut tähkä-ärviä, joka on estänyt virtausta ja väylän käytön.
Ruoppaustoimilla ja niittotalkoilla ongelma pyrittiin poistamaan vuonna 2022.

2. Hallitus
Timo Tuina puheenjohtaja
Heikki Mäntsälä
Mikko Suvanto varapuheenjohtaja
Martti Kairinen sihteeri
Irma Siren rahastonhoitaja
Jyrki Pensikkala, Heli Andersson, Jyrki Vuorela, Stellan Hartman, Jyrki Vuorela

Hallitus kokoontui vuoden 2022 aikana 7 kertaa
Toiminnantarkastajana Marjatta Laakso, varajäsenenään Anne Sulander.

3. Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin 19.06.2022 Kelokallion majalla. Kokoukseen osallistui 13 jäsentä. Pöytäkirjantarkastajina toimivat Carl Ehn ja Paul-Erik Lindström

4. Rahoitus
Yhdistys sai ELY-keskukselta avustusta Kasvillisuuden poistoon ja matalikon ruoppaamiseen 25200 €, Saaristomeren Suojelurahastolta saatiin 8000 €, josta nostettiin vain 4000 €. Uudenkaupungin kaupunki avusti yhdistystä 1000 € Pienpetojen loukutuksen kuluihin.

5. Ruovikonpoistotoimet
Yhdistys on pitänyt tärkeänä pitää virtaus- ja veneliikenneväylät avoimina. Tähän käytetään Henri Laitosen Truxor kaislaleikkuria. Kaislaleikkurin alueella ollessa jäsenien on mahdollista tilata leikkuria omien rantojen ruovikonpoistoon.

6. Tähkä-Ärviä ja Ruoppaus
Yhdistys sai ELY-keskukselta avustusta Kasvillisuuden poistoon ja matalikon ruoppaamiseen 25200 €, Saaristomeren Suojelurahastolta saatiin 8000 €, josta nostettiin vain 4000 €.

Tähkä-Ärviän poistamiseksi toteutettiin seuraavanlainen hanke:
1. Läjitysallas kunnostettiin Kiinteistöpalvelu Seppo Laineen toimesta kaivuutyönä. Valleja vahvistettiin ja korotettiin n 1 m, pohja puhdistettiin ja sorasuodattimet uusittiin.
2. Imuruoppaus Haavaisten Länsipuolen matalikolla virtauksien parantamiseksi ja puhdistusaluksen pääsemiseksi koko alueelle. Urakoitsijana toimi Länsirannikon Saaristopalvelu Oy, Väylä ruopattiin n 15 metriä leveäksi, n 100 metriä pitkä, ja keskiveden aikaan n 1,5 metriä syväksi. Ruoppaamisen jälkeen talkootyönä väylä merkittiin.
3. Hankkeen suunnitteluvaiheessa Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry teki suullisen sopimuksen Clewat Oy:n kanssa sopimuksen vesialueilta virkistyskäytölle ja veden virtaamiselle muodostuneen tähkä-ärviän ja muun pohjakasvillisuuden poistamiseksi. Aikataulu oli sovittu mutta Clewat Oy:stä johtuvista syistä aikataulu meni useita kertoja eteenpäin. Useista yhteydenotoista ja kiirehtimisestä huolimatta Clewat Oy:n puhdistusalus olisi ollut valmis aloittamaan keräystyön vasta marraskuussa 2022, jolloin suurin osa pohjakasvillisuudesta oli jo painunut pohjaan. Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys Ry oli pakotettu purkamaan Clewat Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen ja hanke tältä tärkeältä osalta jäi kesken vuonna 2022. Rahoitus-osuus (15 000 euroa) jäi käyttämättä ja ko. osuus jouduttiin hakemaan ELY-keskukselta uudelleen vuoden 2023 hankerahoituksesta.

7. Pienpetohanke ja yhteistyö muiden yhdistysten kanssa
Olemme yhdessä Ahmasveden hoitoyhdistys Ryn kanssa aloittaneet Pienpetohankkeen, johon olemme saaneet rahoitusta ELY-keskukselta. Tarkoituksena poistaa mahdollisimman paljon haitallisia vieraseläimiä.
Loukut ja ansavahdit on hankittu, Supikoiria on haavaisista jo saatu 10 supikoiraa ja Ahmasvedeltä 1 supikoiraa pyydyksiin. Minkkejä ei ole saatu ja pyydystystä jatketaan yhteistyössä Lokalahden Urheilumetsästäjät Ryn kanssa.

8. Valuma-aluekartoituksen jatkotoimet
Toimintamme painopistealue on ollut veden virtausten lisääminen lähinnä ruoppaus- ja ruovikonpoistotoimin. Toinen toimenpidealue on valumien vähentäminen.
Yhdistys sai käyttöönsä Turun AMK:n tekemän Valuma-aluekartoituksen. Raportin pohjalta yhdistys ei ole ryhtynyt jatkotoimiin, jatkotoimet siirretään seuraavalle vuodelle. Kartoitus on talletettu jäsenten nähtäväksi kotisivuille.

9. Yhdistyksen kesäjuhlat – Suvipäivien jatkot
Yhdistys järjesti Suvipäivän jatkot Haavaisten sillan luona lauantaina 30.7.2022. Ohjelmana oli asiaa, viihdettä, virvoitusjuomia, pientä purtavaa ja hauskaa yhdessäoloa.

10. Nettisivut ja informaatio toiminnasta
Yhdistyksen nettisivuja ja Facebook-sivuja tullaan edelleen ylläpitämään. Niistä informaatiota on helposti ja kattavasti saatavissa. Muista siis: www.haavaistenvesiensuojeluyhdistys.fi.
Lokalahdella sijaitsevilla ilmoitustauluilla ilmoitetaan myös toiminnastamme ja tulevista tapahtumista.

11. Talous
Tulos tilikaudelta 4795 EUR

12. Jäsenistö
Jäseniä oli vuonna 2022 139 kpl
Vuonna 2022 jäsenmaksut olivat 20 euroa varsinainen ja 10 euroa perheenjäsen ja kannatusjäsenmaksu.

Lokalahdella, Toukokuu 2023
Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry
Hallitus

----------------------------------------------------

HAAVAISTEN VESIENSUOJELUYHDISTYS ry.

Toimintasuunnitelma 2023 – 2024

Sisällys
1. Yhdistyksen tarkoitus 3
2. Ruoppaus- ja ruovikonpoistotoimet 3
3. Tähkä-Ärviä 4
4. Valuma-aluekartoituksen jatkotoimet 4
5. Rahoituksesta ja yhteistyöstä 4
6. Nettisivut ja informaatio toiminnasta 5
7. Jäsenistö 5

1. Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on muun ohessa suojella ja parantaa Haavaisten saarta ympäröivän - lännessä Pörkinrauman kapeikkoon ja pohjoisessa Vohlon siltapenkereeseen rajoittuvan vesialuetta, joka on käytännössä penkereen rakentamisen myötä muodostunut merenlahdesta fladaksi.
Kohdealueellamme – lähes suljetulla vesialueella - veden vaihtuvuuden lisääminen erityisesti länsivirtausta lisäämällä on luonnollisesti veden laatua parantava keino. Vuonna 2018 käyttöönotetun Haavaisten uuden sillan ja väylän syventämisen myötä virtausten olisi pitänyt parantua. Ongelmaksi on muodostunut Haavaisten väylän sillan länsipuolen vallannut tähkä-ärviä, joka on estänyt virtausta ja väylän käytön. Ruoppaustoimilla ja niittotalkoilla ongelma pyrittiin poistamaan.
Vohlon sillan tilanne on ennallaan eikä veden virtausta lisääviin toimiin ole nyt tarkoitus ryhtyä.
Kolmen vuoden aikana tehdyistä veden laadun mittauksissa on selvinnyt, että laatu on sillan pohjoispuolella etelän puoleista huonompaa. Lisäksi pohjoispuolella on havaittu sinilevää. Tämän vuoksi silta-aukon suurentamistoiveista on tässä vaiheessa luovuttu. Vohlon silta-aukossa ja sen ympärillä olevien vedenalaisten kivien perkauksesta kyllä pyritään huolehtimaan yhteistyössä Pitkäluodon Yksityistien kanssa. Toinen toimenpidealue on valumien vähentäminen.

2. Ruoppaus- ja ruovikonpoistotoimet
Yhdistyksemme vuoden 2008 lopussa saamalla EAKR-ohjelmaan liittyvällä EU/EAKR -hankerahalla (kausi 2008 – 2012 /30.6.2013) on suoritettu ruoppaus- ruovikonpoisto- ja perkaus- ym. toimia varsin kattavasti (ks. yhteenveto nettisivuillamme; tähän mennessä 11 laajaa työkohdetta).
Vuosittain käytetään Henri Laitosen Truxor kaislaleikkuria. Kaislaleikkurin alueella ollessa jäsenien on mahdollista tilata leikkuria omien rantojen ruovikonpoistoon.

3. Tähkä-Ärviä
Vuonna 2023 jatkuu Haavaisten Vesiensuojeluyhdistyksestä johtumattomista syistä osittain kesken jäänyt hanke (Haaveet2). Vuoden 2022 Haaveet-hanke jäi osittain toteutumatta koska tähkä-ärviän ja pohjakasvillisuuden poistourakkaan lupautunut Clewat Oy ei useista lupauksistaan huolimatta koskaan saapunut paikalle.
Olemme tehneet alustavan urakkasopimuksen Kaivuupalvelu Laitosen kanssa. Urakoitsija on lupautunut kehittämään ja rakentamaan kyseiseen urakkaan soveltuvan laitteiston jo toiminnassa olevan Truxor ruovikkokoneen ympärille. Lisäksi ko. yrittäjällä on ponttooni-lautta, johon hän asentaa nosturin (kaivinkoneen) kertyneen massan keräämiseen ja siirtämiseen. Tämä malli toimii myös eräänlaisena pilottihankkeena Truxor koneen hyödyntämisenä kyseiselle toiminnalle.
Tarkoituksemme on poistaa yhdistyksen kohdealueelta n 9 Ha:n vesialueilta virkistyskäytölle ja veden virtaamiselle haitalliseksi muodostunutta tähkä-ärviää ja muuta pohjakasvillisuutta. Yhdistyksemme huolehtii omana talkootyönä kerätyn kasvillisuuden siirtokuljetuksen rannalta jälleenkäsittelyn mm. kompostointiin / kasvualustaksi. Arvioitu talkoomäärä on 180 henkilötuntia ja konetyötä 30 tuntia.

4. Valuma-aluekartoituksen jatkotoimet
Toimintamme painopistealue on ollut veden virtausten lisääminen lähinnä ruoppaus- ja ruovikonpoistotoimin. Toinen toimenpidealue on valumien vähentäminen.
Turun AMK:n tekemän Valuma-aluekartoituksen raportin pohjalta pyrimme toteuttamaan toimet valumien estämiseksi ja kartoitus toimii pohjana tulevaisuuden avustushakemuksille.
Haemme Uudenkaupungin Kaupungilta avustusta käytännön toteuttamis-suunnitelmaan piirustuksineen, jonka mukaan voidaan ryhtyä toteuttamaan esim. Myllyojaan ja Karkunojaan valuma-alueselvityksessä ehdotetut toimenpiteet, kuten useiden pienten tulvavesien laskeutumisojien ja altaiden kaivuut läjityksineen, ja hallita kustannukset. Tämä kosteikko tulee olemaan suuri ponnistus yhdistykselle, niin taloudellisesti kuin operatiivisesti.

5. Rahoituksesta ja yhteistyöstä
Vaikka rahoitusta on jo saatu eri tahoilta, niin pyritään edelleen hankkimaan jatkorahoitusta ja kartoittamaan eri rahoitusvaihtoehtoja, joita ovat mm.
• viranomaisrahoitus
• Ravakka ry
• rahoitus yksityispuolelta-omat tempaukset
• kaupungin rahoitus
• jäsenmaksut ja jäsenkeräys
Pyritään yhteistyöhön eri tahojen kanssa, joita ovat mm. Uudenkaupungin kaupunki, Ravakka ry, Pro Saaristomeri, Saaristomeren Suojelurahasto, Valonia, ruokojätteen käsittelijät, tiekunnat ja muut vesiensuojeluyhdistykset sekä valumakysymyksiin liittyen paikalliset maatalousyrittäjät. Olemme liittyneet myös Rannikkovesien kunnostusverkoston jäseneksi ja osallistuneet sen järjestämiin tapahtumiin ja seminaareihin. Ko. verkostoon kuuluu Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Satakunnan alueilla toimivia vesiensuojeluyhdistyksiä ja asiantuntija-organisaatioita.

6. Nettisivut ja informaatio toiminnasta
Yhdistyksen nettisivuja ja Facebook-sivuja tullaan edelleen ylläpitämään. Niistä informaatiota on helposti ja kattavasti saatavissa. Muista siis: www.haavaistenvesiensuojeluyhdistys.fi. Lokalahdella sijaitsevilla ilmoitustauluilla ilmoitetaan myös toiminnastamme ja tulevista tapahtumista.

7. Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärää (tällä hetkellä n. 150 henkeä) pyritään kasvattamaan yhdistyksen toiminnasta tiedottamista lisäämällä sekä osallistumalla muihin paikallisiin ja aihepiiriin liittyviin aktiviteetteihin.
Tavoitteena on, että yhdistyksen jäsenmäärä saadaan nousemaan reilusti yli 200 jäsenen, joka vastaisi ehkä 2/3 osaa yhdistyksen toimialueen kiinteistöjen haltijoista. Selvää on, että mitä enemmän jäseniä meillä on, sitä suurempi on yhdistyksen painoarvo. Vuosimaksut pidetään edelleen edullisina ja liittymismaksuista on luovuttu, jotta taloudelliset kysymykset eivät olisi jäsenyyden esteenä.
Jäsenmäärän ja jäsenistön keskinäisen tuntemuksen ja sosiaalisen kanssakäymisen lisäämiseksi pyrimme järjestämään myös yhteisöllisiä tapahtumia, joista esimerkkinä ärviän poistamiseen liittyvät talkoot.

Lokalahdella, Toukokuu 2023
Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry
Hallitus

 


Copyright © Haavaisten vesiensuojeluyhdistys ry